Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Pada Era Umayyah

Daulah Umayyah) atau Kekhalifahan Umayyah, ialah kekhalifahan Islam pertama sehabis masa Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab dan sekitarnya  Daulah Umayyah mengalami dua masa, ialah masa di Damaskus dan di Cordoba, Andalusia.

Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 M dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus yaitu pada saat pemerintahan Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz.

Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia (Spanyol) bangkit selama 275 tahun (756 M – 1031 M), Cordoba menjadi sentra pemerintahannya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada periode pemerintahan Amir yang ke-8 yaitu Abdurrahman an-Nasir dan Amir yang ke-9 yaitu Hakam al-Muntasir.

A. Daulah Umayyah di Damaskus (661-750M)
Daulah Umayyah bangkit selama 90 tahun (40 – 132 H / 661 – 750 M). Pendirinya berjulukan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah mengakibatkan Damaskus sebagai sentra pemerintahannya. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi Khalifah pertama. Adapun secara lengkap para khalifah Bani Umayyah sebagai berikut:

No. Nama Khalifah Masa No. Nama Khalifah Masa
1. Muawiyah bin Abu Sufyan (Muawiyah I), 660 M-680 M
(41 H-61 H )
8. Umar bin ‘Abdul ‘Aziz (‘Umar II) 717 M -720M. (99 H -102 H)
2. Yazid bin Muawiyah (Yazid I) 680 M-683 M.
(61 H-64 H)
9. Yazid bin ‘Abdul Malik (Yazid II) 720 M-724 M. (102 H-106 H)
3. Muawiyah bin Yazid (Muawiyah II) 683 M-684 M.(64 H-65 H) 10. Hisyam bin ‘Abdul Malik 724 M-743 M. (106 H-126 H)
4. Marwan bin Hakam (Marwan I) 684 M-685 M. (65 H-66 H) 11. Walid bin Yazid (al-Walid III) 743 M-744 M. (126 H-127 H)
5. Abdul Malik bin Marwan 685 M-705 M. (66 H -86 H) 12. Yazid bin Walid (Yazid III) 744 M. (127H)
6. Al-Walid bin ‘Abdul Malik (al-Walid I) 705 M-715 M. (86 H -97 H) 13. Ibrahim bin al-Walid 744 M. (127H)
7. Sulaiman bin ‘Abdul Malik 715 M-717 M. (97 H -99 H) 14. Marwan bin Muhammad (Marwan II al-Himar) 745M-750 M. (127H-133 H)
 adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab dan sek Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah

Masa Keemasan Daulah Umayyah

 1. Pada dikala diperntah oleh al-Walid bin Abdul Malik tercatat suatu perluasan di wilayah Afrika Utara menuju wilayah barat daya,benua Eropa, yaitu pada tahun 711 M. Setelah Aljazair dan Maroko ditundukkan,Tariq bin Ziyad,pemimpin pasukan Islam,menyebrangi selat yang memisahkan Maroko (magrib) dengan benua Eropa,dan mendarat di Gibraltar (Jabal Thariq). Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dikuasai dengan cepat. Setelah itu kota-kota lain mirip Sevilla, Elvira, dan Toledo.
 2. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Di pimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi, wilayah kekuasaan Islam era Bani Umayyah sangat luas. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afganistan, Pakistan,Turkmenistan, Uzbekistan, dan Kirgistan di Asia Tengah.
 3. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan kawasan tertentu dengan menyediakan kuda dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak uang.
 4. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M dengan menggunakan kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga melaksanakan pembenahan-pembenahan manajemen dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi.
 5. Dilanjutkan al-Walid bin Abdul Malik (705-715 M) meningkatkan pembangunan, diantaranya membangun panti,membangun jalan raya,pabrik-pabrik,gedung-gedung pemeritahan, dan masjid-masjid yang megah.

Perkembangan ilmu pengetahuan Masa Umayyah meliputi:

 1. Ilmu agama, mirip: al-Qur’ān, Hadis, dan fiqih. Proses pembukuan hadis terjadi pada abad Khalifah Umar bin Abdul Aziz semenjak ketika itulah hadis mengalami perkembangan pesat.
 2. Ilmu sejarah dan geografi, adalah segala ilmu yang membahas wacana perjalanan hidup, dongeng, dan riwayat. Ubaid ibn Syariyah al-Jurhumi berhasil menulis aneka macam insiden sejarah.
 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa, adalah segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain.
 4. Bidang ilmu filsafat, yakni segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa ajaib, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berafiliasi dengan itu, serta ilmu kedokteran.

B. Daulah Umayyah di Andalusia (756 M – 1031 M)
Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 M, kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Namun, salah satu penerus Bani Umayyah yang berjulukan Abdurrahman ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 M dan masuk ke Andalusia (Spanyol). Ia lalu mendirikan
pemerintahan sendiri dan mengangkat dirinya sebagai amir (pemimpin) dengan sentra kekuasaan di Cordoba. Smir-amir Bani Umayyah yang memerintah di Andalusia (Spanyol) sebagai berikut:

No. Nama Khalifah Masa No. Nama Khalifah Masa
1. Abdurrahman ad-Dakhil (Abdurrahman I) 756 M-788 M 9. Hakam al-Muntasir (al-Hakam II) 961 – 976 M.
2. Hisyam bin Abd. (Hisyam I) 788 M-796 M. 10. Hisyam II 976 -1009 M.
3. Al-Hakam bin Hisyam (al-Hakam I) 796 M-822 M. 11. Muhammad II 1009 -1010 M.
4. Abdurrahman al-Ausat (Abdurrahman II) 822 M-852 M. 12. Sulaiman 1013-1016 M.
5. Muhammad bin Abd. (Muhammad I)  852 M-886 M. 13. Abdurrahman IV 1016-1018 M.
6. Munzir bin Muhammad 886 M-888 M. 14. Abdurrahman V 1018-1023 M.
7. Abdullah bin Muhammad 888 M-912 M. 15. Muhammad III 1023-1025 M.
8. Abdurrahman an-Nasir (Abdurrahman III) 912 M-961 M. 16. Hisyam III 1027-1031 M.
 adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin di Jazirah Arab dan sek Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan pada Masa Umayyah

Pada kala pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia (Spanyol), Cordoba menjadi sentra berkembangnya ilmu pengetahuan.

 1. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada periode pemerintahan amir yang ke-8 adalah Abdurrahman an-Nasir dan amir yang ke-9 yakni Hakam al-Muntasir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Kota Cordoba ditandai dengan adanya Universitas Cordoba.
 2. Didirikannya masjid-masjid yang megah dan indah memperlihatkan bahwa pada saat itu kesadaran untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan juga sangat tinggi.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Perkembangan ilmu pengetahuan pada era ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

 1. Di antara ahli kimia dikala itu yakni Abu al-Qasim Abbas ibn Farnas yang mengembangakan ilmu kimia murni dan kimia terapan. 
 2. Abu al-Qasim al-Zahrawi dikenal sebagai mahir bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan penggagas ilmu penyakit kulit. Di dunia Barat dikenal dengan Abulcasis.
 3. Sejarah.diantaranya : 1) Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, salah satu bukunya berjudul al-Tarikh. Ia meninggal pada tahun 852 M, 2) Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Quthiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah al-Andalus, 3) Hayyan bin Khallaf bin Hayyan, karyanya al-Muqtabis fi Tarikh Rija al Andalus dan al-Matin.
 4. Bahasa dan sastra. Di antara tokoh populer bidang sastra saat itu adalah : 1) Ali al-Qali, karyanya al-Amali dan al-Nawadir, wafat pada tahun 696 M., 2) Abu Bakar Muhammad Ibn Umar. Di samping populer sebagai hebat sejarah, ia adalah spesialis bahasa Arab. Ia meninggal pada tahun 977 M., 3) Abu Amr Ahmad ibn Muhammad ibn Abd Rabbih, karya prosa diberi nama al-‘Aqd al-Farid. Ia meninggal tahun 940 M., 4) Abu Amir Abdullah ibn Syuhaid. Lahir di Cordova pada tahun 382 H/992 M dan wafat pada tahun 1035 M. Karyanya dalam bentuk prosa yaitu Risalah al -awabi’ wa al-Zawabig, Kasyf al-Dakk wa A£ar al-Syakk dan Hanut ‘Athar.

Pertumbuhan Kebudayaan
Selain ilmu pengetahuan pada kala Bani Umayah juga berhasil membuatkan bidang lainnya, yakni :

 1. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid. Pada periode Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah serta dibangunnya sebuah kota gres ialah kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi.
 2. Pada abad pemerintahan Bani Umayyah ini militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan ialah angkatan darat (al-jund), angkatan laut (albahiriyah) dan angkatan kepolisian.
 3. Ibu Kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur, begitu pula Kota Aden.
 4. Kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras (semacam bordiran), ialah cap resmi yang dicetak

You May Also Like

About the Author: admin